Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

«Ο Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Ως αναγνωρισμένη ΟΕΦ έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 -2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 673/25487/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»