Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Ο Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Ως αναγνωρισμένη ΟΕΦ έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 -2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 673/25487/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.