ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 

 

ΤΟΜΕΑΣ Β – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ Βiii.1: Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.

ΔΡΑΣΗ Biv.1: Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Η δράση αφορά πλέον τη τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου Agro 2.2 από το σύνολο των μελών της ΟΕΦ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.


 

ΤΟΜΕΑΣ Γ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΡΑΣΗ Γi.1: Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών αύξησης της παραγωγικότητας του ελαιώνα

Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών καλλιέργειας και κατ΄ επέκταση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας προτίθεται να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καρποφορίας των ελαιοδένδρων και την αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας των καρπών.

ΔΡΑΣΗ Γiii.1: Ενίσχυση μηχανισμών & υποδομών κατάρτισης παραγωγών

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί και οι υποδομές της ΟΕΦ για τη βελτίωση του τεχνο-γνωσιακού επιπέδου των παραγωγών. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων επιδιώκεται η αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων καλλιεργητικών πρακτικών σε συγκεκριμένα θέματα όπως η λίπανση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή κλπ


 

ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ Δi.1: Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό

Περιλαμβάνει την προμήθεια και διανομή στα μέλη της ΟΕΦ εξοπλισμού που αφορά στη συγκομιδή

ΔΡΑΣΗ Δiv.1: Βελτίωση συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου

Η ΟΕΦ έχει προγραμματίσει τη συνέχιση της αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού με την προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού οχήματος, την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την διεξαγωγή εδαφολογικών αναλύσεων καθώς και βελτιώσεις των χώρων φύλαξης των ελαιοδεξαμενών και του τυποποιητηρίου


 

ΤΟΜΕΑΣ Ε –  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ Ei.1: Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας, το οποίο θα καλύψει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια αποθήκευσης, ελαιοποίησης και δεξαμενισμού.

ΔΡΑΣΗ Εi.2: Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας στο τυποποιητήριο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

Δεδομένης της σχετικής εμπειρίας που αποκτήθηκε η ΟΕΦ προγραμματίζει τη συνέχιση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διατήρηση της συμμόρφωσης της με τις απαιτήσεις του προτύπου και κατ’ επέκταση της σχετικής πιστοποίησης.

ΔΡΑΣΗ Εii.1: Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στο τυποποιητήριο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018 αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο  την ασφάλεια και τη ποιότητα του τροφίμου σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τη παραγωγή έως την κατανάλωση, και βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP και στο CODEX ALIMENTARIUS.

ΔΡΑΣΗ Εiii.1: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου

Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει θα διενεργεί ετησίως αναλύσεις ελαιόλαδων για την ποιότητα και την γνησιότητά τους, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα. Τα είδη των αναλύσεων που θα διενεργηθούν θα προσδιοριστούν από την ΟΕΦ βάσει των εμπορικών προδιαγραφών και ποιοτικών συμμορφώσεων που ισχύουν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογούνται κατάλληλα για τον εντοπισμό των αιτιών στην περίπτωση που αποκλίνουν από τα θεσπισμένα όρια.


 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ – ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠ. ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΣΤi.1: Επικοινωνιακή προβολή του προγράμματος

Η δραστηριότητα αφορά στην ενίσχυση επικοινωνιακής προβολής των δραστηριοτήτων της ΟΕΦ μέσω της διάχυσης πληροφοριών. Το ενημερωτικό/ πληροφοριακό υλικό που  θα αξιοποιηθεί για την προβολή του προγράμματος καλύπτει γνωστοποιήσεις ενεργειών της Διοίκησης της ΟΕΦ και των Τεχνικών Συμβούλων, δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιμέρους δραστηριοτήτων και πληροφορίες που αναδεικνύουν τις εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, οι οποίες συνδέονται με το έργο της ΟΕΦ