Οδηγός υποχρεώσεων γεωργών στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης Previous item Λεπτομέρειες για την... Next item Επισκέψιμα ελαιοτριβεία –...

Η Πολλαπλή Συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες υποχρεώσεις όπως ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 809/2014.

Οι ενωσιακές και εθνικές διατάξεις που διέπουν της Πολλαπλή Συμμόρφωση έχουν ως βασικούς στόχους τα ακόλουθα:

  • Επίτευξη αειφορίας
  • Διατήρηση του αγροτικού τοπίου
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων
  • Ασφάλεια, υγιεινή και ευημερία των γεωργών
  • Ασφάλεια, υγιεινή και ευημερία των ζώων και των φυτών
  • Υγεία του καταναλωτή

Με λίγα λόγια είναι ένα σύνολο κανονισμών που καθοδηγεί τους παραγωγούς στο τι πρέπει και στο τι δεν πρέπει να πράττουν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές ενισχύσεις. Το παρόν εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σκοπό να ενημερώσει τους γεωργούς για τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτή.

Οι απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, δικαιούχους των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, του αμπελοοινικού τομέα καθώς και συνδεδεμένων καθεστώτων εκτάσεων και ζώων. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις τήρησης των απαιτήσεών της οι μικροκαλλιεργητές.

Αρμόδια ελεγκτική αρχή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος πραγματοποιεί όλους τους επιτόπιους ελέγχους

Δείτε τον Οδηγό του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ