Απολογισμός 1ου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022 Previous item Συνέδριο για την επίδραση... Next item Δελτίο γεωργικής...

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιόλαδου υλοποιεί για την περίοδο 2021-2022 πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Συνεταιρισμού, περιλαμβάνει 11 δράσεις και έχει τους εξής στόχους:

 • Μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
 • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στο ελαιουργείο
 • Διάδοση πληροφοριών

Οι δράσεις που υλοποιούνται

 • Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου. Ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία της εφαρμογής δυο ενναλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου (παγίδες μαζικής και καολίνης) σε επιλεγμένους ελαιώνες. Η δραστηριότητα αποτελεί επέκταση αντίστοιχης δραστηριότητας που εφαρμόστηκε κατά το προηγούμενο πρόγραμμα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης:Για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο σύνολο των παραγωγών -μελών της ΟΕΦ σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO1 & AGRO 2.2/3 οδηγώντας σε πιστοποίηση της Οργάνωσης Παραγωγών. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο παραγωγής ελαιολάδου με τους παραγωγούς να τηρούν τεκμηριωμένα αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουν.
 • Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό: Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Στο πλαίσιο του κατάλληλα διαμορφωμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν οι σχετικές εκπαιδεύσεις στα θέματα που είχαν προγραμματιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση για το κλάδεμα των δένδρων της ποικιλίας Τσουνάτη
 • Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού συγκομιδής και ειδικότερα η προμήθεια και διανομή μηχανών ραφής διχτυών
 • Βελτίωση συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου: Η ΟΕΦ ξεκίνησε την βελτίωση των χώρων φύλαξης των ελαιοδεξαμενών και του τυποποιητηρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης και θερμουγρομόνωσης
 • Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια στο ελαιουργείο. Ξεκίνησε η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας που καλύπτει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου ενώ συνεχίστηκε η εφαρμογή των διαδικασιών που επέτρεψαν την πιστοποίηση του ελαιουργείου για μια ακόμη χρονιά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22005:2007 και ISO 22000:2018
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει υλοποίησε πρόγραμμα αναλύσεων ελαιόλαδου για την εξέταση της ποιότητας και της γνησιότητάς του, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα.
 • Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος: Συνεχίστηκε για μια ακόμη χρονιά ο εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του Αγροτικού Συνεταιρισμού με πληροφοριακό υλικό με ενδιαφέρον για τους παραγωγούς του ΑΣ αλλά και της ευρύτερης περιοχής